Kim Ngân - 17:32 - 19/05/2017
 
Tamnhin.net.vn Bộ Tài chính vừa có Quyết định quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng ôtô khi đi công tác của các Tổng cục và các Cục (đơn vị tương đương) tại địa phương.

Quyết định áp dụng đối với các chức danh Phó tổng cục trưởng và tương đương; Cục (Vụ) trưởng, Phó cục (Vụ) trưởng và tương đương của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sử dụng ôtô khi đi công tác (bao gồm cả đi họp) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, các Cục trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương của Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan, Cục Dự trữ nhà nước khu vực có trụ sở tại Hà Nội và TP.HCM cũng được khoán kinh phí khi sử dụng ôtô đi công tác (bao gồm cả đi họp) trên địa bàn hai thành phố này.

thanh-ly-xe-cong-1488964389075

 Bộ Tài chính vừa có Quyết định quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng ôtô khi đi công tác của các Tổng cục và các Cục (đơn vị tương đương) tại địa phương.

Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ Hà Nội và TP.HCM), mức khoán xe được áp dụng cho các chức danh Cục trưởng, Phó cục trưởng và tương đương của Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan, Cục Dự trữ nhà nước khu vực.

Cách tính khoán kinh phí sử dụng ôtô khi đi công tác không áp dụng đối với xe chuyên dùng được xác định như sau:  Mức khoán đi công tác (đồng/tháng) = Đơn giá khoán (đồng/km) x Khoảng cách thực tế đi công tác hàng tháng của từng chức danh (km).

Trong đó, đơn giá khoán là 13.000 đồng/km. Trường hợp, các tỉnh, thành phố thông báo đơn giá khoán kinh phí sử dụng ôtô phục vụ công tác chung khi đi công tác trên địa bàn, các đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo thông báo của địa phương và báo cáo việc thực hiện về Tổng cục để báo cáo Bộ Tài chính.

Khoảng cách thực tế đi công tác là số km thực tế khi đi công tác hàng tháng (số km từ trụ sở cơ quan đến địa điểm công tác) của từng chức danh được xác định trên cơ sở lịch trình công tác thực tế của chức danh được thủ trưởng đơn vị xác nhận.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước có trách nhiệm ban hành quy định cụ thể khoán kinh phí sử dụng xe khi đi công tác của các Tổng cục và tương đương; các Cục (và đơn vị tương đương) tại địa phương theo quy định, thời gian áp dụng từ 15/5/2017.

Các quy định phải đảm bảo nguyên tắc việc khoán kinh phí sử dụng ôtô phục vụ công tác chung đúng đối tượng, không phát sinh tăng chi phí hành chính hàng năm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét