Thúy Hồng - 08:51 - 12/08/2017
 
Tamnhin.net.vn Vào sáng 11/8, tại Hải Phòng đã diễn ra chương trình hội thảo đánh giá quá trình phát triển của Liên Hiệp Hội Việt Nam (Vusta).
uu

Quang cảnh hội thảo 

Tham gia hội thảo đánh giá quá trình phát triển của Liên Hiệp Hội Việt Nam có sự góp mặt của chủ tịch Vusta Đặng Vũ Minh, Phó chủ tịch Vusta Phạm Văn Tân, Chủ tịch Liên Hiệp Hội thành phố Hải Phòng ông Hoàng Văn Kể...

Phát biểu tại hội thảo, Phó chủ tịch Vusta ông Phạm Văn Tân cho biết Vusta là một tổ chức hội tập hợp trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Vusta hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện dân chủ. Mục đích của Vusta là tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nên kinh tế tri thức, góp phần bảo vệ Tổ quốc và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng văn minh. Vusta hoạt động theo điều lệ do Đại hội đại biểu toàn quốc thông qua, trên cơ sở đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật cyae nhà nước.

Sau hơn 30 năm hoạt đông, Vusta đã liên tục phát triển. Qua mỗi kỳ đại hội, số lượng hội thành viê và số lượng trí thức, những người hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ tăng nhanh. Từ 15 hội thành viên khi mới tành lập, hiện nay trên quy mô toàn quốc, số lượng các hội nghề nghiệp tập hợp trong hệ thống Vusta chiếm 33% tổng số hội (162 hội/483). 63 tỉnh thành có 1.300 hội thành viên Vusta. Vusta đã từng bước khẳng định vị thế, những đóng góp đối với sự phát triển đất nước.

Phó chủ tịch Vusta Phan Tùng Mậu chia sẻ về quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí của Vusta trong thời kì CNH,HĐH đất nước. Cụ thể, Vusta là một tổ chức chính trị,xã hội của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, cùng với đoàn thể chính trị xã hội khác tạo thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vusta gồm các hội khoa học và kỹ thuật ngành và các Liên Hiệp Hội khoa học và kỹ thuật địa phương tự nguyện gia nhập Vusta. Nhà nước bảo đám kinh phí và các điều kiện hoạt động cho Vusta ở trung ương và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương...

Đối với việc thể chế hóa các văn bản của Đảng, Nhà nước đối với Vusta các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh văn phòng Vusta Lê Công Lương cho biết 34 năm Vusta xây dựng và phát triển nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng thể hiện qua các văn bản của ban Bí thư, bộ chính trị, ban chấp hành trung ương Đảng, đặc biệt là các văn bản liên quan như thông báo kết luận số 52-TB/TW, chỉ thị số 45- CT/TW, nghị quyết số 27-NQ/TW

Bên cạnh đó, tại hội nghị có đại diện Liên Hiệp Hội Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang... đã đưa ra những thông tin số liệu để đánh giá thực trạng thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng đối với Liên Hiệp Hội tỉnh, thành phố.

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét